Информация за нас

FlatAway (наричан по-долу „Уебсайт“ или „Уебсайт на FlatAway“) е уебсайт за резервации, предоставен от Flat Manager Ltd, компания, регистрирана в България под ЕИК BG202684022. Flat Manager е компания за краткосрочно управление на наеми, която работи в България и Румъния самостоятелно и чрез своите франчайзополучатели.

Използване на уебсайта FlatAway

Трябва да сте на [18] години или повече и да можете да сключите правно обвързващо споразумение във вашата държава на пребиваване, за да използвате услугата, която предлага нашият уебсайт.

Ваша отговорност е да гарантирате, че предоставената ни информация е точна и актуална.

Може да се свържете с нас, за да потвърдим вашата самоличност и да поискате допълнителна документация, която може да ни е необходима за тази цел, в съответствие с приложимите закони и разпоредби.

На уебсайта на FlatAway можете да разглеждате списъци (онлайн реклами, наричани обяви) на имоти, да получавате достъп до информация за имотите и бизнеса на Flat Manager, да изпращате запитвания за резервации, да наемате имоти за временно настаняване и да поръчвате допълнителни (допълнителни) услуги, включително, но не само до летищни трансфери, допълнителни почиствания и други, всички от които заедно са наричани „Услугата“ на уебсайта на FlatAway. Моля, имайте предвид, че някои от допълнителните услуги не се извършват от Flat Manager Ltd.

Всички имоти се отдават под наем от Flat Manager Ltd, който действа от името и в полза на собствениците на имоти, надлежно упълномощени от последните да го направят с договор за управление на имоти.

Използване на домашния офис с 5 звезди

Връзката ви с нас

Този документ и всички документи, посочени в него (заедно „Условията за ползване“) определят условията на отношенията ви с нас. Важно е да прочетете и разберете Условията за ползване, преди да използвате уебсайта FlatAway. Ако има нещо в Условията за ползване, което не разбирате, моля, свържете се с нас на office@flatmanager.bg, за да обсъдим какво означава това за вас.

С използването и достъпа до услугата вие се съгласявате с тези Условия за ползване. Ако не сте съгласни с тези Условия за ползване, моля, не разглеждайте списъците, изпращайте запитвания за резервации, резервирайте имоти или по друг начин достъп или използване на услугата.

Вие потвърждавате, че идентифицираните в обявите имоти не са собственост на нас, а на трети лица, които са сключили споразумение с нас за отдаване под наем на имотите си на гости (вас) чрез уебсайта FlatAway.

Когато подадете заявка за резервация за Обява и това се приеме от нас от името на собственик на жилище, вие сключвате споразумение със собственика на жилището за наемане на съответната Обява („Резервация“), която ще бъде предмет на допълнителни условия, посочени в списъка. Ние не сме страна по никакво споразумение за наемане на която и да е Обява - ние само улесняваме процеса на наемане. Ние служим като посредник, като представляваме собственика на жилището и извършваме всички действия от името и за сметка на собственика на жилището. Вие носите отговорност да гарантирате, че всяко лице, на което давате достъп до която и да е Обява, спазва Условията за ползване, сякаш е страна по Условията за ползване, и вие ще носите отговорност за всички действия и бездействия на всяко друго лице като ако са ваши действия и пропуски.

Такси и плащания

Използването на уебсайта FlatAway се предоставя безплатно.

За да направите резервация, ще трябва да заплатите такса за резервация на домакина, както е подробно описано в съответния списък („такса за резервация“). Таксата ще бъде равна на средната нощна тарифа, при която обявата се рекламира през избрания от вас период плюс такса за почистване.

Вашата резервация се приема незабавно, след като плащането на таксата за резервация бъде потвърдено от нашия доставчик на плащания Stripe. Ако плащането бъде обработено успешно, ще видите страница за успех с кода за потвърждение на вашата резервация. Допълнителни инструкции ще бъдат изпратени на имейл адреса, който сте посочили по време на процеса на резервация, в рамките на 24 часа след потвърждаване на плащането.

Паричните плащания не се приемат при никакви обстоятелства.

Ако резервацията бъде удължена, ще получите допълнителни инструкции за плащане.

Ние действаме като агент за събиране на плащания за собственика на дома, с единствената цел да улесним плащането на таксата за резервация от вас на собственика на дома.

Всички суми (включително такси за резервация), посочени или посочени в Условията за ползване, са посочени в обявите в евро (евро).

Приложими такси и данъци

Всички такси са включени в резервационната такса със следните изключения:

Промяна на резервацията

Можете да промените или анулирате Резервация, като се свържете с нас на reservation@flataway.bg.

Всяка промяна или анулиране може да бъде предмет на допълнителни условия, както са ви уведомени преди потвърждението ви на заявка за промяна или анулиране на резервация, включително условията и условията, посочени в тази клауза.

Политика за анулиране и възстановяване на средства

Ако анулирате резервация, следните суми от таксата за резервация ще Ви бъдат възстановени:

В редкия случай, когато трябва да анулираме вашата резервация, ще получите пълно възстановяване на таксата за резервация и по ваше желание ще ви помогнем с опциите за преместване.

Права и задължения на потребителите на FlatAway

Уебсайтът FlatAway или в някои случаи нашите доставчици на трети страни притежават всички материали и съдържание и ние ви даваме разрешение да използвате тези материали и съдържание само за целите на използването на услугата в съответствие с настоящите Условия за ползване.

Вие се съгласявате, че нямате никакви права върху или върху който и да е дял от услугата, освен правото да използвате услугата в съответствие с настоящите Условия за ползване.

Потвърждавате, че знаете, че нямате право да използвате имена, търговски марки, лога, имена на домейни и други отличителни характеристики на марката, различни от посочените в настоящите Условия за ползване.

Вие също се съгласявате:

В допълнение към другите изисквания в настоящите Условия за ползване, този раздел описва специфични правила, които се прилагат за използването на услугата („Задължения на потребителите на FlatAway“).

Когато използвате услугата, не трябва:

Неспазването на правата и задълженията на потребителите на FlatAway създава сериозно нарушение на Условията за ползване и може да доведе до предприемането на всички или някое от следните действия (със или без предизвестие):

Прекратяване на отношенията ни

Трябва да прекратите използването на уебсайта FlatAway в случай, че не сте съгласни с Условията за ползване или каквито и да било актуализации, направени в Условията за ползване или услугата.

Можете да прекратите използването на нашата услуга по всяко време, по каквато и да е причина.

Ние можем незабавно да прекратим използването на нашата услуга, ако нарушите правата и задълженията на потребителите на Flat Away, други важни разпоредби или правила или Условията за ползване.

Ако вие или ние прекратим използването на услугата Flat Away или ограничим услугата, както е описано в този раздел, можем да изтрием или променим всяка информация, която държим за вас. Ще загубите и всички права, които трябва да използвате услугата или да получите достъп до нашето съдържание. Няма да ви предложим обезщетение за загуби.

Прекратяването на използването на услугата Flat Away не засяга нито едно от вашите задължения за плащане на дължими от нас суми.

отговорност

Вие признавате, че ние сме само представител на собственика на жилището и не сме страна по споразумение между вас и който и да е собственик на жилище. Съответно, ние не носим отговорност за нарушаване на договор между вас и собственик на жилище.

Ние не поемаме никаква отговорност за понесена от вас загуба или вреда, причинена от действие или бездействие на собственика или някакви неизправности, аварии, инциденти или събития, които могат да възникнат по време на престоя ви в хотела на домакина.

Вие се съгласявате да поемете отговорност за и да възстановите на нас и собствениците на жилища за всяка загуба или повреда, отговорност или разход, които можем да понесем в резултат на иск или действие, предявени срещу нас и в резултат на използването на услугата (с изключение на степента, причинена от нашата небрежност или както е изрично посочено в Условията за ползване) или във връзка с всяка резервация (включително за щети върху имущество), независимо дали в договор (включително за всяко нарушение на Условията за ползване или всяко споразумение между вас и всеки собственик на жилище), деликт (включително небрежност) или реституция, или за нарушаване на законово задължение или погрешно представяне или по друг начин.

Ние ще гарантираме, че услугата на уебсайта FlatAway е достъпна през нормалното работно време. За съжаление, поради естеството на Интернет и технологията, услугата се предоставя на база „както е възможно“ и „както е“. Това означава, че не сме в състояние да обещаем, че използването на услугата ще бъде непрекъснато, без забавяния, без грешки или ще отговори на вашите очаквания и не поемаме никакви ангажименти, свързани с изпълнението или наличността на Услугата в тези Общи условия и, доколкото сме в състояние да го направим, ние изключваме всякакви ангажименти, които могат да бъдат наложени от закона.

В случай на рекламация, произтичаща от предоставянето на Услугата, нашата отговорност към вас никога няма да бъде по-голяма от сумата, която сте платили чрез Услугата през трите (3) месеца преди възникването на иска и в случай, че не сте извършили плащания чрез Услугата, нашата отговорност към вас никога няма да бъде повече от 1 EUR.

Във всеки случай ние никога няма да бъдем отговорни за загуби или щети, които не са разумно предвидими.

Нищо в Условията за ползване не изключва или ограничава нашата отговорност към вас или вашите законови права като потребител, ако законът на държавата, в която живеете, не позволява изключенията или ограниченията на отговорността, предвидени в Условията за ползване.

Решаване на аргументи

Ако имате спор с нас, свързан с услугата, на първо място, моля, свържете се с нас на reservations@flataway.bg и се опитайте да разрешим спора с нас неофициално. В случай, че ние не можем да разрешим спор неофициално, ще обсъдим и съгласуваме с вас най-ефективния начин за разрешаване на спора.

Ако възникне спор между вас и собственик на жилище във връзка с резервация, тогава можете да отнесете спора към нас, като се свържете с нас на reservation@flataway.bg, в този случай ще прегледаме спора и ще предоставим разумна помощ за неофициално разрешаване на такъв спор. като действа като посредник между вас и собственика на жилището. За избягване на съмнение, ние не сме задължени да разрешаваме спорове между вас и собственик на жилище в удовлетворение както на вас, така и на собственика на жилището и нищо в тази клауза няма да попречи на вас (или на собственика на жилището) да започнете или продължите съдебно производство в отношение към спора.

Подобрения на услугите и актуализации

Ние непрекъснато обновяваме и подобряваме нашата услуга, за да опитаме да намерим начини да ви предоставим нови и иновативни функции и услуги. Подобрения и актуализации също се правят, за да отразят променящите се технологии и да задоволят нуждите на нашите клиенти от използване на Интернет и нашата услуга.

Може да се наложи да актуализираме, нулираме, спрем да предлагаме и / или поддържаме определена част от услугата или функция, свързана с услугата. Тези промени в услугата могат да засегнат предишните ви дейности по услугата и функции, които използвате. Всяка промяна в Услугата може да включва елементите на услугите да бъдат изтрити или нулирани.

Съгласявате се, че основна характеристика на нашата услуга е, че промените в услугата ще се извършват с течение на времето и това е важна основа, на която ви предоставяме достъп до услугата. След като направим промени в услугата, продължителното използване на услугата ще покаже, че сте приели промени в нея. Винаги сте свободни да спрете да използвате уебсайта FlatAway.

Ще се опитаме, когато е възможно и разумно, да се свържем с вас, за да ви уведомим за всякакви значителни промени в услугата.

Актуализиране на документи

Можем да преразглеждаме тези Условия за ползване от време на време, но най-актуалната версия винаги ще бъде публикувана на flataway.bg.

Обикновено ще настъпят промени поради добавяне на нови функции, промени в закона или където трябва да изясним позицията си по нещо.

Ще се опитаме, когато е възможно и разумно, да се свържем с вас, за да ви уведомим за всякакви значителни промени в някой от документите, посочени в Условията за ползване. Може да се свържем с вас чрез платформата Flat Away (например като ви помолим да приемете промените, преди да продължите да използвате уебсайта FlatAway) или чрез отделен имейл.

Обикновено ще се опитаме да ви предупредим преди новите условия да влязат в сила. Въпреки това, понякога трябва да се правят промени незабавно и ако това се случи, няма да ви уведомяваме.

Приложими документи и версии

Текущата версия на Условията за ползване съдържа единствените условия, които се отнасят за нашите отношения с вас. По-старите версии на Условията за ползване вече няма да се прилагат за нашите взаимоотношения и ще бъдат изцяло заменени от текущата версия.

Ние възнамеряваме да разчитаме на Условията за ползване като определяне на писмените условия на нашето споразумение с вас за предоставяне на услугата. Ако някоя част от Условията за ползване не може да бъде приложена, останалата част от Условията за ползване все още ще се отнася за нашите отношения.

Ако не спазвате Условията за ползване и не предприемем действия незабавно, все пак може да предприемем действия в бъдеще в съответствие със съответните закони и разпоредби.

разнообразяване

Ако някоя от разпоредбите на Условията за полза се прецени като незаконна или неприложима, това няма да повлияе на продължаването с пълна сила и ефект на останалата част от разпоредбите.

Права на трети страни

Лице, което не е страна в Условията за ползване, не може да изпълни нито едно от нейните условия.

закон

Българското законодателство ще се прилага за всички спорове и тълкуването на настоящите Условия за ползване. Българските съдилища ще имат неизключителна юрисдикция за всеки спор, произтичащ от или свързан с използването на услугата.

Контакт, обратна връзка и оплаквания

Ако трябва да се свържете с нас във връзка с настоящите Условия за ползване или друг документ, посочен в тях, моля, изпратете ни имейл на office@flatmanager.bg.

Ние ценим слуха от нашите потребители и винаги сме заинтересовани да научим за начините, по които можем да подобрим услугата. С предоставянето на вашата обратна връзка вие се съгласявате, че се отказвате от всички свои права във вашата обратна връзка, така че ние можем да използваме и да позволим на другите да я използват без ограничения и без никакво плащане към вас.

Копнеете ли за приключение?

Ние може да помогнем!
bg_BGBG